ਅਰਨੈਸਟੋ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ

Enresto Che Guevara

by: I. Lavretsky


  • ₹ 250.00 (INR)

  • ₹ 225.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2015 / 4th
  • Pages: 368
  • Availability: In stock
ਇਹ ਪੁਸਤਕ “Enresto Che Guevara” ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਲਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਨੈਸਟੋ ਚੀ ਗੁਵੇਰਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Related Book(s)