ਅੰਤਿਕਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਬੋਧਨੀ ਟੀਕਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ

Antika Bhav Parbodhni Teeka Shri Guru Granth Sahib

by: Rattan Singh Jaggi (Dr.)


  • ₹ 300.00 (INR)

  • ₹ 270.00 (INR)
  • Paperback
  • ISBN: 978-81-302-0221-1
  • Edition(s): Jan-2015 / 1st
  • Pages: 270
  • Availability: Out of stock
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੌਰਾਣਿਕ, ਇਸਲਾਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਲੌਕਿਕ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹਰ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਬ੍ਰਿੱਤਾਂਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੱਧਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਚ ਅੱਖਰ-ਕ੍ਰਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਦਰਾਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਨੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਪ੍ਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਾਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਚਯ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਇੰਦਰਾਜ ਵੀ ਅੰਤਿਕਾ ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ । ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ-ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵੱਸ਼ਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ।

Related Book(s)

Book(s) by same Author