ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ

Asli Insan Di Kahani

by: Boris Polevoy


  • ₹ 495.00 (INR)

  • ₹ 445.50 (INR)
  • Paperback
  • ISBN:
  • Edition(s): Jan-2016 / 8th
  • Pages: 437
  • Availability: In stock
“ਅਸਲੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ” ਵਿਚ ਬੋਰਿਸ ਪੋਲੇਵੇਈ ਨੇ ਅਲੈਕਸੇਈ ਮਾਰੇਸੇਯੇਵ (ਨਾਵਲ ਵਿਚ-ਮੇਰੇਸੇਯੇਵ) ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਖੁਦ ਮਾਰੇਸੇਯੇਵ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣੀ ।

Related Book(s)